Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony Sztuka bez granic – Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sztukabezgranic.muzeum.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27.

Wyżej wymieniona strona internetowa przygotowana została zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i spełnia wymogi dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Mimo dołożenia wszelkich starań pewne materiały publikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż:

– powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności,

– ich dostosowanie wymaga większych nakładów finansowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością ww. strony prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Malinowska, e-mail: k.malinowska@muzeum.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 336 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie skargowe. Wniosek o zapewnienie dostępności.

 1. Każdy ma prawo poinformować Muzeum Podlaskie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Muzeum Podlaskiego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 14 dni, wnioskodawca niezwłocznie zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie zapewnienia dostępności (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
 6. Gdy zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Muzeum Podlaskie niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, ze wskazaniem okoliczności uniemożliwiających zapewnienie dostępności oraz informacji o dostępie alternatywnym.
 7. Jeżeli Muzeum Podlaskie, w terminach określonych w pkt. 4-6, nie zapewni wnioskodawcy dostępności, służy mu prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w pkt. 4-6.
 8. Skarga powinna spełniać wymagania określone dla wniosku o zapewnienie dostępności, wskazane w punkcie 3 postępowania skargowego.