Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony Sztuka bez granic – Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sztukabezgranic.muzeum.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Wyżej wymieniona strona internetowa przygotowana została zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i spełnia wymogi dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Mimo dołożenia wszelkich starań pewne materiały publikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż:

– powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności,

– ich dostosowanie wymaga większych nakładów finansowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością ww. strony prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Malinowska, e-mail: k.malinowska@muzeum.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 336 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej ww. strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Prośba powinna zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie wybranego do udostępnienia elementu, sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.